Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Definities

1. De arts en praktijk: M.B. van Hogezand en Praktijk Musculoskeletale Geneeskunde Groningen
2. De patiënt: de wederpartij van de Praktijk Musculoskeletale Geneeskunde Groningen.
3. Behandeling of consult: het geven van informatie of adviezen, het stellen van diagnoses, het verrichten van therapeutische ingrepen, dan wel andere incidentele diensten die door de arts in opdracht van patiënt worden uitgevoerd.
4. Traject: een overeenkomst betreffende meerdere behandelingen in sessies en/of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd behandelingen voortkomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Op alle overeenkomsten tussen de arts enerzijds en de patiënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2. Acceptatie van een prijs/behandelafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de patiënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de patiënt.
3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de arts zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst
1. Een overeenkomst kan zowel een traject als losse behandelingen betreffen.
2. Een overeenkomst tussen de arts en de patiënt komt tot stand door een mondelinge bevestiging van een traject of losse behandeling, hetgeen vastgelegd wordt in een schriftelijke/digitale agenda afspraak en het medisch dossier.
3. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt komt de overeenkomst tot stand nadat de arts schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
4. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding
1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. behandelingen. Na afloop van de overeengekomen behandel- of trajectperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.
2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien:

A. De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
B. Voor de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

Artikel 5. Annulering
1. Annulering van afspraken voor individuele personen voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden. Vervanging door een andere persoon, geregeld door de patiënt, wordt niet als annulering beschouwd.
2. Voor annulering van consulten gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

A. Bij annulering tot 24 uur voor aanvang is de patiënt geen kosten verschuldigd.
B. Bij annulering vanaf en binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de patiënt 50% van het bedrag voor het consult verschuldigd.
C. Indien een consult op verzoek van een patiënt wordt verschoven naar een latere datum is de patiënt bij verschuiving tot 24 uur voor aanvang van het consult geen kosten verschuldigd, vanaf en binnen 24 uur voor aanvang 50% van het bedrag voor het consult.
D. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de arts gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem gemaakte kosten.
E. De arts is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft het tijdstip. Dan zal hij dit eveneens uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip dienen kenbaar te maken, waarbij voor de patiënt/cliënt de meest gunstige reistijd zal worden aangehouden.

Artikel 6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht
1. De arts zal alle informatie betreffende de patiënt die hij verkrijgt bij de uitvoering van zijn diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voorzover de arts daartoe verplicht is of de arts toestemming heeft verkregen.
2. De arts zal de geheimhoudingsplicht, zoals beschreven in lid 1, opleggen aan zijn medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.

Artikel 7. Tarieven
De tarieven voor trajecten en behandelingen zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst, zoals aangegeven op de meest recente website van de Praktijk Musculoskeletale Geneeskunde Groningen (www.rugspraak.nl en/of www.musculoskeletalmedicine.nl).

Artikel 8. Facturering en betaling
1. Dienstverlening voor particuliere patiënten dient door deze direct na de dienstverlening aan de arts tegen overleg van een kwitantie te worden voldaan.
2. Dienstverlening voor patiënten niet zijnde particulieren zal door de arts volgens afspraak middels een declaratie in rekening worden gebracht.
3. Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de patiënt binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enig beroep op verrekening aan de arts te betalen.
4. Indien sprake is van een traject kunnen partijen een betaling in termijnen overeenkomen.
5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de patiënt zonder dat ingebrekestelling is vereist in verzuim. De arts is gerechtigd zijn verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De arts zal de patiënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van zijn dienstverlening. De patiënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de patiënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de arts is sprake van een inspanningsverplichting.
2. De arts geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is hij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de patiënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de arts. De arts is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
3. De arts is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de patiënt door de arts mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
4. De aansprakelijkheid van de arts voor schade voortvloeiend uit de door hem – eventueel met inschakeling van niet-ondergeschikten – verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult.
5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de arts beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de patiënt.
6. De patiënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de arts aansprakelijk wil stellen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op de dienstverlening van de arts is het Nederlands recht van toepassing.
2. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de arts die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd.